พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ More »

 

 • ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

   9:56 am

   นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ
   ระหว่างเวลา 15.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดีียวกัน โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ยกเลิกการใช้ถังขยะ ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


    

  • เสวนาหัวข้อ “การสร้างการรับรู้เพื่อนำแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย”

   9:52 am

   นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางพรชนก เชิงหอม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และ นายวุฒิชัย สุพรหมอินทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยสู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยใน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัตตบุษย์ ศูนย์ประชุมสาเกตุฮอลล์  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ นางพรชนก เชิงหอม  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ได้ร่วม การเสวนาในหัวข้อ  “การสร้างการรับรู้เพื่อนำแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดร้อยเอ็ด”  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 – 2564 สู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย

  • วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

   5:57 pm

   วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด (ทีม ONE HOME)  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมี นายพรชัย แก้วอุดม ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินจัดกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย การตอบคำถาม เกมเหยียบลูกโป่ง สอยดาวรับของรางวัล เต้นประกอบเพลง แจกขนมและมอบของรางวัล ภายใต้คำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”  โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กจังหวัดร้อยเอ็ด

  • รับฟังปาฐกถาพิเศษจาก นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ

   6:04 pm

   วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายไมตรี อินทุสุต อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 โครงการ/ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
   และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปีงบประมาณพ. ศ. 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายถวัลย์ เรืองกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด นายต่อพงษ์ จำจด ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในบริบทที่ต่างกันและสร้างภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมือง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมประดับเงิน อาคารแกรนด์บอลลูน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

  • ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง พม. 3 หน่วยงาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด

   6:02 pm

   วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00 นายไมตรี อินทุสุต อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง พม. 3 หน่วยงาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด

  • ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เยี่ยมชุมชนร้อยเอ็ด

   2:51 pm

   วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 11.00 นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ  พร้อมด้วย นางอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการการเคหะแห่งชาติ นายต่อพงษ์ จำจด ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนการเคหะแห่งชาตินางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
   โครงการเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2561 การเคหะแห่งชาติ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านมั่นคงพัฒนา ตำบลหนองหญ้าม้า อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ประสบปัญหา ไม่มีที่อยู่อาศัยและบุกรุกที่สาธารณะ ริมคูเมือง จำนวน 350 ครัวเรือน และได้ย้ายมาอยู่อาศัยในชุมชนแห่งนี้เมื่อ 8 ปีก่อน โดยการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ พอช. และ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการจัดสรรที่ ดำเนินการปลูกบ้านอาศัยภายใต้โครงการ “บ้านมั่นคงพัฒนา” ตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันมีผู้ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 157 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 44.85 และกลับภูมิลำเนา จำนวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.73  ส่วนที่เหลือคณะนี้จำนวน 93 ครอบครัว กำลังจัดหาที่ที่เหมาะสมให้ต่อไป  ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติได้สอบถามความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
   โดยผู้นำชุมชนแจ้งว่า ทุกคนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และมีอาสาสมัคร caregiver ได้ให้การดูแล ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งนี้ ทุกคนได้รับทราบ นโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจน ได้แก่ เกณฑ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ  ผู้พิการ การลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การยกเว้นสวัสดิการค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น     นายไมตรี กล่าวว่า การเคหะฯ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จัดการสัมมนาการจัดทำแผนที่อยู่อาศัยเพื่อให้ชุมชนมีการจัดระเบียบเมือง ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งผังเมือง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ฯลฯ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
   เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงในที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถ้วน

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดร้อยเอ็ด

   1:31 pm

   วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2561 การเคหะแห่งชาติ โดยมีผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรมณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

    

  • เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยติดเตียง

   4:20 pm

   วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงลาด ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน  2 ราย ในพื้นที่ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จัังหวัดร้อยเอ็ด

 • Link